Thursday, March 22, 2012

New Samsung TV Watches You Watching It - Slashdot

http://yro.slashdot.org/story/12/03/21/2117236/new-samsung-tv-watches-you-watching-it

No comments: